Officers of the Geodetic Society of Japan

President : Kosuke HEKI (Hokkaido Univ)

Vice President : Teruyuki KATO (ERI,Tokyo Univ)

Councilors :
(June 2014 - May 2016)

 • Ryuichi ICHIKAWA (NICT)
 • Tetsuro IMAKIIRE (GSI)
 • Yuichi IMANISHI (ERI,Tokyo Univ)
 • Shuhei OKUBO (ERI,Tokyo Univ)
 • Mako OHZONO (Hokkaido Univ)
 • Shinzaburo OZAWA (GSI)
 • Taku OZAWA (NIED)
 • Satoshi KAWAMOTO (GSI)
 • Yuki KUROISHI (GSI)
 • Kachishige SATO (Tokyo Gakugei Univ)
 • Kazuo SHIBUYA (NIPR)
 • Seiichi SHIMADA (NIED)
 • Yoichiro Takada (Hokkaido Univ)
 • Yoshiyuki TANAKA (ERI,Tokyo Univ)
 • Takao TABEI (Kochi Univ)
 • Yoshiaki TAMURA (NAO Mizusawa)
 • Mikio TOBITA (GSI)
 • Takuya NISHIMURA (Kyoto Univ)
 • Hideo HANADA (NAO Mizusawa)
 • Satoshi FUJIWARA (Cabinet Secretariat)
 • Shigeru MATSUZAKA (GSI)
 • Shouichi MATSUMURA (GSI)
 • Kohei MIYAGAWA (GSI)
 • Makoto MURAKAMI (Hokkaido Univ)
 • Masaki MURAKAMI (GSI)

(June 2015 - May 2017)

 • Takeo ITO (Nagoya Univ)
 • Yusaku OHTA (Tohoku Univ)
 • Takahito KAZAMA (Kyoto Univ)
 • Fumiaki KIMATA (TRIES)
 • Shinobu KURIHARA (GSI)
 • Kensuke KOKADO (MLIT)
 • Tomokazu KOBAYASHI (GSI)
 • Yasuhiro KOYAMA (NICT)
 • Tetsuro KONDO (NICT)
 • Mariko SATO (JFA)
 • Arata SENGOKU (JHOD)
 • Hiroaki TAKAHASHI (Hokkaido Univ)
 • Hiromichi TSUJI (GSI)
 • Shigeru NAKAO (Kagoshima Univ)
 • Manabu HASHIMOTO (DPRI,Kyoto Univ)
 • Yuki HATANAKA (GSI)
 • Yoshihiro FUKUZAKI (GSI)
 • Yoichi FUKUDA (Kyoto Univ)
 • Masayuki FUJITA (JHOD)
 • Tomoaki FURUYA (GSI)
 • Koji MATSUO (GSI)
 • Atsushi MUKAI (Nara Sangyo Univ)
 • Hiroshi MUNEKANE (GSI)
 • Yu MORISHITA (GSI)
 • Hiroshi YARAI (GSI)

Genaral Affairs Committee : Yuichi IMANISHI (Chair), Takuya NISHIMURA (Vice-chair)

 • Akito ARAYA
 • Yuichi AOYAMA
 • Mako OHZONO
 • Takahito KAZAMA
 • Yoichiro TAKADA
 • Hiroshi TAKIGUCHI
 • Tomoaki FURUYA
 • Hiroshi MUNEKANE

Editorial Committee : Takeshi SAGIYA (Editor in Chief)

 • Yuichi AOYAMA
 • Akito ARAYA
 • Shinobu ANDO
 • Takahito KAZAMA
 • Motoyuki KIDO
 • Hisashi SUITO
 • Yoshiyuki TANAKA
 • Yoshiaki TAMURA
 • Shigeru NAKAO
 • Manabu HASHIMOTO
 • Yuki HATANAKA

Editorial Works : Takeo ITO

Accountant Committee : Hiroaki TAKAHASHI (Chair)

 • Yoshihuyu SHIBATA

Auditor : Masaru KAIDZU

Publicity Committee : Makoto OMURA (Chair)

 • Atsushi MUKAI

Planning Committee : Toshimichi OTSUBO (Chair)

 • Teruyuki KATO
 • Toshio FUKUSHIMA
 • Makoto MURAKAMI
 • Basara MIYAHARA

Judgement Committee for Grants-in-aid of Trip Fee for Foreign Conferences : Takao TABEI (Chair)

 • Yuichi IMANISHI
 • Teruyuki KATO
 • Takeshi SAGIYA
 • Hiroaki TAKAHASHI

Program Committee for the 124th Meeting : Takeshi MATSUSHIMA (Chair)

 • Takahiro Okura
 • Shigeki KOBAYASHI
 • Masahiro TERAISHI
 • Shigeru NAKAO
 • Jun NISHIJIMA
 • Kenichi YAMAZAKI

Manager of Summer School : Takeo ITO

Liaison to JpGU : Takuya NISHIMURA

Representative to JpGU Program Committee : Yoichiro TAKADA, and Tadafumi OCHI

Representative to EPS Editorial Committee : Taku OZAWA, and Koji MATSUMOTO

Representatives to EPS Steering Committee : Yoshiyuki TANAKA, and Kazunari NAWA

Representative to CPD Committee for Surveying : Yoshiro NAKAHORI

IAG Sub-Committee, Earth and Planetary Science Commitee : Kosuke HEKI (Chair)

 • Tadahi ISHIKAWA
 • Yuichi IMANISHI
 • Toshimichi OTSUBO
 • Teruyuki KATO
 • Ryoji KAWABATA
 • Seiichi SHIMADA
 • Mamoru SEKIDO
 • Koichiro DOI
 • Takuya NISHIMURA
 • Manabu HASHIMOTO
 • Yoichi FUKUDA
 • Masato FURUYA
 • Koji MATSUMOTO

Honorary Members

 • Shigetaka IIJIMA
 • Eiji INOUE
 • Keiichi KASAHARA
 • Jiro Segawa
 • Minoru TAZIMA
 • Torao Tanaka
 • Ichiro NAKAGAWA
 • Yukio HAGIWARA
 • Ichiro Murata

Successive Presidents of GSJ

 • June 2015 - Present : Kousuke Heki (Hokkaido Univ)
 • April 2011 - May 2015 : Yoichi FUKUDA (Kyoto Univ)
 • April 2007 - March 2011 : Shuhei OKUBO (ERI,Tokyo Univ)
 • April 2003 - March 2007 : Shuzo TAKEMOTO (Kyoto Univ)
 • April 1999 - March 2003 : Jiro SEGAWA (Tokai Univ)
 • April 1997 - March 1999 : Torao TANAKA (DPRI,Kyoto Univ)
 • April 1995 - March 1997 : Ichiro MURATA (ERI,Tokyo Univ)
 • April 1991 - March 1995 : Ichiro NAKAGAWA (Kyoto Univ)
 • April 1987 - March 1991 : Yukio HAGIWARA (ERI,Tokyo Univ; NRCDP; NIED)
 • April 1985 - March 1987 : Keiichi KASAHARA (ERI,Tokyo Univ; Waseda Univ)
 • April 1983 - March 1985 : Takeshi DAMBARA (Shizuoka Univ)
 • April 1973 - March 1983 : Ietsune TSUBOKAWA (ERI,Tokyo Univ; ILO Mizusawa)
 • April 1971 - March 1973 : Kumizi IIDA (Nagoya Univ)
 • April 1969 - March 1971 : Masahisa TORAO (TAO,Tokyo Univ)
 • April 1965 - March 1969 : Takahiro HAGIWARA (ERI,Tokyo Univ; Ministry of Construction)
 • April 1963 - March 1965 : Hideo HIROSE (TAO,Tokyo Univ)
 • April 1961 - March 1963 : Toyozo OKUDA (GSI; ILO Mizusawa)
 • April 1954 - March 1961 : Katuhiko MUTO (GSI)